bf88必发重科
股本状况
bf88必发 > 投资者关系 > 股本状况

bf88必发 www.guokanghuodi.com 最新股本状况(单位:股)

总股本(含优先股)
7,664,132,250
无限售条件股份
7,652,700,831
有限售条件股份
11,431,419